Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Pomoc materialna

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym z wydziałów i w innych jednostkach dydaktycznych. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednoczenie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  • ubezpieczenie NNW – Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki)